Samarbeid med Norges Astma og Allergiforbund

I samarbeid med Norges Astma og Allergiforbund (NAAF) ønsker vi med disse sidene samt tiltaksbatteriet vårt å bidra til anvendbar kunnskap om inneklima blir lett tilgjengelig slik at ledere, ansatte og brukere selv kan utføre forbedringer. Praktisk kunnskap om inneklima, og hva den enkelte kan gjøre, er av stor betydning for å oppnå tilfredsstillende inneklima i rom og avdelinger som brukes. Inneklimasensorene bidrar til å gjøre det usynlig synlig slik at inneklima enklere kan bedres dersom det er nødvendig.

 

Hvorfor bruke sensorer for kontinuerlig overvåking av inneklimaet?

Ny teknologi: flere kommuner og private bedrifter har tatt i bruk sensorteknologi fra N3 slik at de kan overvåke inneklima i utvalgte bygg. Sensorene bidrar til at ledere, ansatte og verneombud kan få tilsendt rapporter som viser hvordan inneklima i de ulike rom til enhver tid er. Sensorene er programmert slik at ansvarlig leder får avviksmelding dersom noe i inneklima avviker fra gjeldende lovverk. Ved avvik i et rom (overskrider en satt terskelverdi) får ansvarlig person melding via e-post på PC eller smarttelefon slik at feil kan utbedres raskt og målrettet.

Sensorikk i bygg

Nytt innhold til skolens HMS-team: NAAF tror at praktisk bruk av ny teknologi, vil bidra til at rektor på det regelmessige møte med driftstekniker, renholdsansvarlig og verneombud kan gjennomgå status for inneklima på arbeidsplassen, og i det enkelte rom. Regelmessige møter om inneklima er viktig når HMS skal omsettes til praktisk handling og synlige resultater.

 

Behov for tiltak: Dersom det er behov for å utføre ekstra tiltak i noen rom, som for eksempel vinduslufting, kan leder i samarbeid med ansatte, elever og driftstekniker iverksette rutiner i gjeldende rom. Effekt av tiltaket kan avleses samme dag. Det at ansatte, elever og teknisk personell ser at tiltaket fungerte, noe vi i NAAF tror vil virke motiverende. Brukere og ansatte vil oppleve at inneklima håndterbart og at det kan påvirkes.

 

Internkontroll: Aktiv bruk av data fra den kontinuerlige loggingen, vil være nyttig dokumentasjon for internkontroll av det fysisk miljø for ansatte og brukere. Eventuelle avvik og forbedringer bør innarbeides i IK-bygg slik at andre arbeidsplasser i kommunen kan lære av hverandre.

 

Informasjon om HMS (ansatte) og MHV (elever): Inneklima og HMS bør være tema på personalmøte slik at ansatte på arbeidsplassen får innblikk i hvordan inneklima er i de ulike rom og avdelinger. Ved presentasjon av måledata vil driftstekniker/vaktmester være behjelpelig. På skoler og i barnehager vil praktisk bruk av sensorteknologi være et bidrag for å sikre elevene tilfredsstillende inneklima. Inneklima og brukermedvirkning bør også være tema i SU- og FAU-møtene. Aktiviteten er viktig i skolens dokumentasjon som viser at skolen og barnehagen arbeider etter Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Måledata fra logging av inneklima i klasserommene vil være nyttig for å dokumenter § 19 inneklima og luftkvalitet.

 

Les videre for å få vite mer om inneklima på følgende sider:

N3smart er et IoT Ecosystem for renhold, utstyr og inneklima, utviklet av N3 i samarbeid med Astma- og Allergiforbundet og produsert i Norge.

Terms and conditions

Personvernerklæring

Telefon: 02131 kundeservice@n3.no