Ventilasjon CO2

Utviklet i samarbeid med NAAF

Hensikten med ventilasjon er å fjerne forurensninger i luften som for eksempel støvpartikler, avgassinger og fuktighet, samt å tilføre frisk og ren luft. Dette er svært viktig for vår helse. Dårlig eller mangelfull ventilasjon kan gi ansatte og brukere helseplager som trøtthet, hodepine, nedsatt konsentrasjon, øket irritasjon i slimhinner og økt hyppighet av luftveisinfeksjoner.

Fakta om luft

Hvert døgn forbruker et skolebarn 10 – 15 kilo luft avhengig av størrelse og fysisk aktivitetsnivå. Med lufta får vi inn i oss mange kjemiske stoffer.

Liv og helse er helt avhengig av luft med oksygen og det som følger med i luften. Helse, trivsel og funksjon er i høy grad avhengig av lufta vi puster (det atmosfæriske miljø). Personer med astma- og allergisykdommer er spesielt sårbare, men også personer som ikke har disse plagene vil kunne få helseplager i rom der ventilasjonen/luftskiftet er for lav.

 

Den luften som vi puster inn innendørs, består av friskluft som kommer utenfra. Siden vi oppholder oss mye inne, er det viktig at alle rom på arbeidsplassen får tilført tilstrekkelige mengder frisk uteluft. I tillegg skal forurenset inneluft fra prosesser og kjemiske forsøk ventileres direkte ut av bygget.

Tips til handling:

CO2 er en indikator på luftskifte/ventilasjon der det oppholder seg mange personer. Høye CO2-verdier indikerer mangelfullt luftskifte/ventilasjon i forhold til antall personer (personbelastning) i rommet. CO2-verdier under 1000 ppm. er akseptabelt nivå i forhold til forskriftsnormene. Overstiger anbefalte grenseverdi for CO2 er det viktig å kartlegge hva som er årsaken. Ofte kan forholdene bedres raskt ved å sette i gan g enkle tiltak i det enkelte rom. Sensoren i rommet gir raskt svar om tiltaket fungerte.

CO2 er ikke helsefarlig i seg selv på de nivåene som måles, men er en god indikator på hvordan luftskifte/ventilasjon fungerer.

 

Noen tips:

Praktiske sjekkpunkter med tips til handling for ansatte, veiledere og teknisk personell

 1. Er antall personer som bruker rom, klasserom og avdelinger på skolen vektlagt når timeplanen legges?
  • Før rom tas i bruk skal ledelsen innhente kunnskap som viser hvor mange personer rommet kan ha samtidig uten at CO2-nivået overstiger 1000 ppm. Data fra kontinuerlig logging med inneklimasensor vil være nyttig HMS-verktøy i dette arbeidet.
 2. Blir rommet ventilert?
  • Alle rom som brukes skal ha en eller annen form for ventilasjon som sikrer ansatte og brukere tilfredsstillende inneklima.
 3. Har rommet mekanisk balansert ventilasjonsanlegg med ventiler i tak eller ved gulv?
 4. Oppleves tilført luft fra ventilasjonsanlegget varm?
  • Hvis ja, ta dette opp med leder da tilført luft skal være undertemperert.
 5. Oppleves den tilførte fra tilluftrist/don ved gulv kjølende?
  • Hvis ja, ta det opp med leder, og hør om temperaturen på tilluften er riktig. Forsøk å ommøbler, men tilluftsristen må ikke tettes/skjermes!
 6. Har rommet mekanisk avtrekk?
  • Hvis ja, sjekk om det er avtrekksventil(er) i tak eller på veggen og at disse er åpne. Sjekk også om friskluftinntakene over vindu eller i yttervegg er åpen og brukes.
 7. Har rommet vinduer som kan brukes til lufting?
  • Hvis ja, sjekk om vinduene kan åpnes
 8. Hvis ja: Sjekk om vinduene kan låses i luftestilling
  • Hvis nei, vinduene bør utstyres med egnede hasper som kan låses i ønsket luftestilling. Regulering er viktig slik at rom ikke nedkjøles.
 9. Har spesialrom og laboratorier forskriftsmessig avtrekk?
  • Hvis ja, orienter nærmeste faglærer slik at forholdene utbedres.

Les videre for å få vite mer om inneklima på følgende sider:

N3smart er et IoT Ecosystem for renhold, utstyr og inneklima, utviklet av N3 i samarbeid med Astma- og Allergiforbundet og produsert i Norge.

Terms and conditions

Personvernerklæring

Telefon: 02131 kundeservice@n3.no