Temperatur – varmt og kaldt

Utviklet i samarbeid med NAAF

Temperatur består av: Lufttemperaturen i rommet, omgivende flaters temperatur (stråling/kjøl), luftfuktighet, lufthastighet og trekk, påkledning og aktivitetsnivå.

Temperatur i rommet

Temperaturmiljøet er den inneklimafaktoren som de fleste kjenner best, men ofte oppleves vanskelig. Når flere mennesker oppholder seg i et rom, vil det vanligvis være noen (opptil 20%) som er misfornøyd med temperaturen uansett hva den er. Noen oppleve at studiestedet er varmt mens andre opplever at det er kaldt. Vi er forskjellige i hva vi opplever som komforttemperatur. Den lufttemperaturen som oppleves som god, er avhengig av mange faktorer i det termiske miljøet.

Både for høye og lave temperaturer på arbeidsplassen eller hjemme virker inn på forhold som: Trivsel, komfort, arbeidslyst, konsentrasjon og -evne, arbeidshastighet (effektivitet) og arbeidsresultater fra læring til uhell, tabber og ulykker. Temperaturen er også viktig for vekst av mikrober og muggsopper og for formeringen av bl.a. husstøvmidd. Når alle forhold vurderes samlet, kan man fastslå at den optimale innetemperatur på dagtid i fyringssesongen er bør være i området 19 -22°C. Derfor sier vi i NAAF at «Tjue er bra for hue». Folkehelseinstituttet sier i sin veileder at dersom temperaturen overstiger 22  C i fyringssesongen, bør den senkes.

Effekter av termisk klima

Lufttemperatur og helse. Lufttemperaturen er det viktigste målet for varmekomfort. Den lufttemperaturen vi oppfatter er imidlertid også avhengig av de øvrige faktorer som inngår i begrepet termisk komfort. I tillegg spiller aktivitetsnivå og bekledning en betydelig rolle. Det har f.eks. vært antydet at lav temperatur, trekk og kuldestråling fra vegger, gulv og tak kan påvirke symptomforekomst hos bl.a. reumatikere samt gi nedsatt muskelfunksjon. Slike effekter kan medføre redusert arbeidsprestasjoner og økt ulykkesrisiko. For høy temperatur kan bl.a. gi nedsatt velvære, trøtthet og nedsatt prestasjonsevne (Lan et al., 2011; Witterseh et al., 2004). Anbefalte faglige normer for inneklima side 33 https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/moba/pdf/anbefalte-faglige-normer-for-inneklima-pdf.pdf

Ansatte og brukere som bruker kontaktlinser vil være spesielt sårbare for høy lufttemperatur bidrar til å tørke ut tårevæsken i øynene. Høy innetemperatur vil i også medføre økt avgassing fra materialer (maling, møbler, tekstiler og lignende).

 

Sjekkpunkter i temperaturmiljøet:

 1. Temperaturen bør normalt være mellom 20 og 22 °C i fyringssesongen/kalde årstiden.
 2. Alle rom som brukes bør ha inneklimasensor eller termometer plassert på innervegg ca. 150 cm. over gulv.
 3. Ansatte og brukere bør bli gjort kjent med hvordan varmekilder fungerer sammen med termostat på varmekilder og temperaturføler i rommet.
 4. Alle rom som kan bli utsatt for sol bør ha utvendig solavskjerming som reduserer solinnstrålingen.
 5. Solreflekterende film er et enkelt og billigere alternativ, som slipper inn dagslys og krever mindre vedlikehold.
 6. Brukes innvendige persienner, så bør disse være i lyst materiale som reflekterer sollyset
 7. Pulter og arbeidsplasser i eldre bygninger som ofte har vegger med lav temperatur bør ha avstand mellom vindu. Hvor stor avstand vil variere fra rom til rom, men greier du 40 – 60 cm. vil det gi bedre inneklima.
 8. Det bør ikke være arbeidsplass, lekeområde eller sittegrupper inntil store eldre vindusflater slik at noen utsettes for kaldras.
 9. Det bør ikke være arbeidsplasser eller sittegrupper inntil eller under takvinduer grunnet kaldras og kjøl.
 10. Ansatte og brukere bør henge ytterklær i garderobe og bruke egnede inneklær.
 11. For små barn bør bekledningen som brukes bør være hensiktsmessig (enkelt å regulere/ta av og på)
 12. I barnehager er det viktig at foresatte informeres om bekledingens betydning for inneklima slik at de kan velge klær som pedagoger lett kan ta av og på
 13. Er det mulig å avlese lufttemperatur i rom og avdelinger som brukes?
  • Hvis nei, kontakt leder slik at rommet kan utstyres med termometer eller en inneklimasensor
 14. Er
 15. det etablert rutiner for å sjekke at lufttemperaturen er rundt 20 til 22 grader i fyringssesongen?
  • Hvis nei, foreslå for leder at temperaturen i de ulike rom drøftes på et fellesmøte der ansatte, faglærer teknisk personell og verneombud deltar.
 16. Er tempereturføler og termostater som styrer varmekildene plassert i samme rom som varmekildene?
  • Hvis nei, kontakt leder slik at tempereturføler og termostat flyttes til samme rom.
 17. Er tempereturføler og termostat som styrer varmekildene plassert på yttervegg eller en vegg som har lav temperatur?
  • Hvis ja, kontakt leder slik at tempereturføler og termostat flyttes til en termisk stabil innervegg.
 18. Er tempereturføler og termostat som styrer varmekildene tildekket av hyller eller reoler?
  • Hvis ja, kontakt leder slik at det som tildekker styringssystemet blir flyttet.
 19. Er termostaten(e) er innstilt på 20 grader?
  • Hvis nei, kontakt leder slik at kyndig person stiller termostatene til rett temperaturområde.
 20. Kan termostaten(e) reguleres av alle?
  • Hvis ja, foreslå for leder at det etableres rutiner for regulering av alle termostater på studieplassen.
 21. Oppleves temperaturen på arbeidsplassen/avdeling passe? (Ikke for varmt eller kaldt)
  • Hvis ja, fortsett de gode rutinene.
 22. Er det etablert rutiner for å tilpasse påkledningen til aktivitetsnivå og temperatur?
  • Hvis nei, foreslå at bruk av ytterklær inne for ansatte og brukere er tema på et fellesmøte.
 23. Er det noen som sitter inntil vindu, varmekilde eller en yttervegg med lav temperatur? (kaldras/kjøl vil da oppleves i eldre bygninger)
  • Hvis ja, foreslå et fellesmøte der bruk av rommet og ommøblering med tanke på termisk stabil arbeidsplass er tema.
 24. Er det utvendig solavskjerming på arbeidsplassensom utsettes for sol og blir varme?
  • Hvis nei, kontakt leder slik at behov for utvendig solavskjerming tas opp med ledelsen.
 25. Brukes utvendig solavskjerming aktivt for å stoppe solvarme ute?
  • Hvis nei, foreslå et fellesmøte der dere drøfter aktiv bruk av solavskjermingen.
 26. Er det rutiner eller automatikk som sikrer at utvendig den solavskjermingen brukes i rom og avdelinger som vender mot øst slik at morgensolen ikke varmer opp rom?
  • Hvis nei, foreslå et fellesmøte der dere nødvendige tiltak og rutiner for bruk av solavskjerming drøftes.
 27. Oppleves lufta som kommer inn i rommet via ventilasjonsristene varm?
  • Hvis ja, kontakt leder slik at dette tas opp med ansvarlig person for teknisk drift slik at tilluften tilføres alle rom undertemperert (under 20 grader).
 28. Er lufta som kommer inn i rommet via ventilasjonsristene kald/kjølig slik at noen fryser?
  • Hvis ja, kontakt leder slik at dette tas opp med ledelse og ansvarlig person for teknisk drift slik at retningen på tilluften kan endres. (kanskje til luftspjeldet må skiftes til et der luftretningen kan styres)
 29. Har dere drøftet muligheten for å ha arbeide ute på varme dager vår, sommer og høst?
  • Hvis nei, drøft muligheten for utearbeid med leder eller bruk av rom med lavere temperatur

 

Regler om temperatur:

 

Les videre for å få vite mer om inneklima på følgende sider:

N3smart er et IoT Ecosystem for renhold, utstyr og inneklima, utviklet av N3 i samarbeid med Astma- og Allergiforbundet og produsert i Norge.

Terms and conditions

Personvernerklæring

Telefon: 02131 kundeservice@n3.no