Tiltaksbase ved inneklimaavik

Utviklet i samarbeid med NAAF

Her finner du en oversikt over enkle tiltak du kan gjennomføre dersom du får avvik på inneklimaet ditt. Oversikten er utviklet i samarbeid med Norges Astma og Allergiforbund og vil bli oppdatert ved behov.

Tiltaksliste

Utfordringer med for høye støvnivåer

 • Er det single høye og sjeldne avvik på støv?
  • Det er ikke behov for tiltak dersom du en gang i ny og ned opplever en peak med høyt støynivå. Trolig er dette forårsaket av ett større støvkorn som er blitt målt og som gir avviket.
 • Er det jevnlige avvik utover grenseverdier?
  • Dersom du opplever jevnlig at det er målinger utover grenseverdier er det trolig skjulte støvdeponier ulike steder i rommet
   • Sjekk om møblement i stoff er renset den siste tiden. Om ikke sørg for å få disse renset
   • Sjekk om hyller er ryddet og rengjort for støv. Ofte kan for eksempel posthyller inneholde større mengder støv som sjelden blir rengjort
   • Sjekk om planter med store blader er rengjort/sprayet med vann. Disse bladene kan være støvsamlere
   • Sjekk om takhengte og andre lysarmaturer er rengjort. Disse er støvsamlere som krever kontinuerlig relativt hyppig renhold ved bruk
   • Sjekk andre flater i ulike høyder om det er støvansamlinger som ikke er enkle å se
 • Har det vært utvendige arbeider som kan gi høyere støvmengden?
  • Sjekk hvilke arbeider og når de startet og skal ferdistilles
  • Sjekk om vinduer og dører har vært mer oppe i den siste tiden og sørg for å holde de stengt om det fortsatt er utvendige arbeider som gir høyre støvmengde
 • Dersom ingen av punktene over gir resultat – sjekk om det er gjort endringer på ventilasjonsanlegg, varme/kjøleanlegg i den siste tiden som kan påvirke innvendig støvmengden

Utfordringer med for høye Co2-nivåer

 • Er antall personer som bruker rom og avdelinger i bygget vektlagt når planer for bruk legges?
  • Før rom tas i bruk skal ledelsen innhente kunnskap som viser hvor mange personer rommet kan ha samtidig uten at CO2-nivået overstiger 1000 ppm. Data fra kontinuerlig logging med inneklimasensor vil være nyttig HMS-verktøy i dette arbeidet.
 • Oppleves tilført luft fra ventilasjonsanlegget varm?
  • Hvis ja, ta dette opp med leder da tilført luft skal være undertemperert.
 • Har rommet mekanisk avtrekk?
  • Hvis ja, sjekk om det er avtrekksventil(er) i tak eller på veggen og at disse er åpne. Sjekk også om friskluftinntakene over vindu eller i yttervegg er åpen og brukes.
 • Har rommet vinduer som kan brukes til lufting?
  • Hvis ja, sjekk om vinduene kan åpnes
 • Hvis ja: Sjekk om vinduene kan låses i luftestilling
  • Hvis nei, vinduene bør utstyres med egnede hasper som kan låses i ønsket luftestilling. Regulering er viktig slik at rom ikke nedkjøles.

Utfordringer med for høye temperaturer

 • Er det utvendig solavskjerming tilgjengelig der solen skinner på bygget? Sjekk om disse er automatiske eller manuelle og om de er i bruk eller ikke. Alle rom som kan bli utsatt for sol bør ha utvendig solavskjerming som reduserer solinnstrålingen
  • Dersom det «kun» er innvendig solavskjerming bør utvendig solavskjerming vurderes
  • Brukes innvendige persienner, så bør disse være i lyst materiale som reflekterer sollyset
 • Er det rutiner eller automatikk som sikrer at utvendig den solavskjermingen brukes i rom og avdelinger som vender mot øst slik at morgensolen ikke varmer opp rom?
  • Hvis nei, foreslå et fellesmøte der dere nødvendige tiltak og rutiner for bruk av solavskjerming drøftes
 • Solreflekterende film er et enkelt og billigere alternativ, som slipper inn dagslys og krever mindre vedlikehold
 • Er tempereturføler og termostat som styrer varmekildene tildekket av hyller eller reoler?
  • Hvis ja, kontakt nærmeste leder slik at det som tildekker styringssystemet blir flyttet.
 • Er termostaten(e) er innstilt på 20 grader eller annet avtalt korrekt temperatur?
  • Hvis nei, kontakt leder slik at kyndig person stiller termostatene til rett temperaturområde

Utfordringer med for lave temperaturer

 • Temperaturen bør normalt være mellom 20 og 22 °C i fyringssesongen/kalde årstiden.
 • Pulter og arbeidsplasser i eldre bygninger som ofte har vegger med lav temperatur bør ha avstand mellom vindu. Hvor stor avstand vil variere fra rom til rom, men greier du 40 – 60 cm. vil det gi bedre inneklima.
 • Det bør ikke være arbeidsplass, lekeområde eller sittegrupper inntil store eldre vindusflater slik at noen utsettes for kaldras.
 • Er tempereturføler og termostater som styrer varmekildene plassert i samme rom som varmekildene?
  • Hvis nei, kontakt leder slik at tempereturføler og termostat flyttes til samme rom.
 • Er lufta som kommer inn i rommet via ventilasjonsristene kald/kjølig slik at noen fryser?
  • Hvis ja, kontakt leder slik at dette tas opp med ledelse og ansvarlig person for teknisk drift slik at retningen på tilluften kan endres. (kanskje til luftspjeldet må skiftes til et der luftretningen kan styres)

Utfordring med for høy eller for lav luftfuktighet

 • Er alle uteklær hengt opp i garderobe og ikke i oppholdsrom? På dager med nedbør og egentlig alle andre dager bør alle ytterklær henges på gangen eller i garderobe slik at snø og fukt ikke trekkes inn i oppholdsrom
 • Er det støv på lysarmaturer som henger ned fra taket?
  • Hvis ja, informer leder om at støvpartikler som ligger på lysarmaturer kan bidra til støvspredning slik at romlufta oppleves tørr.
 • Er det støv på kanaler, rør og horisontale flater?
  • Hvis NEI: Sørg først for at skaptopper, vindusposter, hylletopper og gulv ikke er lagerplass, men blir tilgjengelig for støvsanering og renhold.
 • Er det forurensende aktiviteter, byggearbeid, trafikk, osv. i nærheten av arbeidsplassen?
  • Hvis ja, lukke vinduer og ventiler. Ta bilde av forurensningsområdet slik at du kan dokumentere hendelsen. Orienter nærmeste leder om problemet. Kontakt evt. verneombudet.
 • Er ventilasjonsanlegget tilpasset alle brukere som samtidig oppholder seg i rommet?
  • Hvis ja – sjekk om det kan være avvik i oppsettet som er gjort på ventilasjonsanlegget
  • Hvis nei – tilpass bruken av rommet i forhold til antall samtidige brukere eller se på muligheten for å tilpasse ventilasjonsanlegget.

Ønsker du mer informasjon om inneklima? N3 har i samarbeid med NAAF utarbeidet med dyptgående informasjon der det også er lenker til lover, regler og veivisere.

Du kan klikke her for å lese mer om dette

Trenger
du hjelp?

02131

kundeservice@n3.no

  Kontakt oss

  Jeg ønsker å motta nyhetsbrev fra N3.

  N3smart er et IoT Ecosystem for renhold, utstyr og inneklima, utviklet av N3 i samarbeid med Astma- og Allergiforbundet og produsert i Norge.

  Terms and conditions

  Personvernerklæring

  Telefon: 02131 kundeservice@n3.no