Jobber du som renholdsleder har du sikkert følt på kroppen hvordan du står i en spagat mellom økte behov og stadig mindre ressurser. For det å gjøre rent er ikke bare noe man gjør, det krever kunnskap, overblikk og kompetanse. Du må nærmest være en tryllekunstner for å oppfylle de økte standardene til kvaliteten på renholdet, med stadig mindre penger, folk og kompetanse.

Med økte behov og mindre ressurser må du jobbe smartere med teknologi og digitale flater.

Legger du renholdsstandarden INSTA 800 til grunn, har du imidlertid noe å måle renholdet opp mot. NS-INSTA 800 er et system for å fastsette og bedømme renholdskvaliteten. INSTA 800 er en felles nordisk standard, og gir gode forutsetninger for å utøve og bedømme rengjøringskvalitet ut ifra et tydelig definert og avtalt kvalitetsmål. Standarden er derfor viktig for alle som driver i renholdsbransjen, samt alle som skal inngå avtaler om kjøp av renholdstjenester.

 

INSTA 800 fasiliterer behovsstyrt renhold

Uavhengig om rengjøringen foretas internt eller om den er outsourcet, er rengjøringskvalitet av stor betydning i barnehager og på skoler. For mange er det et kritisk punkt for driften, og manglende rengjøringskvalitet kan få store følger for virksomheter som ikke lever opp til kvalitetskravene. En konsekvens kan være at et dårligere inneklima fører til mer astma og allergi i barnehagen.

 

 

INSTA 800 kan sees på som et renholdsbudsjett, en standard å måle renholdet opp mot. Det trenger derfor ikke å være like rent overalt, det vil eksempelvis være strengere kriterier på toaletter og kjøkken enn i møterom som sjelden blir brukt. For skoler og barnehager er det imidlertid viktig å sørge for at MVH-kravene blir fulgt. Helsedirektoratet anbefaler for eksempel en praksis som oppfyller INSTA 800-kravene i barnehager.

 

Likevel er det liten vits i å vaske gulv som ikke er skitne, slik man gjorde tidligere. Da ble det satt opp en renholdsplan som krevde at bestemte flater ble vasket hver dag, uavhengig av behov. Med INSTA 800 kan man sette forskjellige renholdsstandarder i forskjellige rom og soner, avhengig av bruk, lokalets utforming og beliggenhet. På denne måten kan man bidra til riktig renholdskvalitet på bakgrunn av bruk og særegenheter ved det enkelte lokalet.

 

INSTA 800 kan på mange måter sammenlignes med et CRM-system – det handler om å sette riktige krav. I en barnehage kan det for eksempel være fornuftig å sette relativt lav standard på basen til barna, men heller sette krav om at det alltid skal være rent på alle bord. Behovsrettet renhold innebærer at renholdspersonalet konsentrerer sin innsats om de områdene i barnehagen der renhold behøves. Les gjerne mer om hvordan Lillestrøm kommune har lykkes med behovsstyrt renhold her.

 

Forsterk INSTA 800 med teknologi

Underbygges INSTA 800 med sensorer har du et enda kraftigere verktøy for effektivt og kvalitativt godt renhold. Ved å bruke sensorer som samler inn data, vil renholderen som utfører oppgavene på gulvet få faktabasert informasjon om hvor det er behov for rengjøring og hvor det ikke er det. Sensorikk er en viktig støtte for å hjelpe renholderne til å prioritere hvor det skal vaskes. Les gjerne mer om digitalisert renhold i denne saken.

 

Våre sensorer kan for eksempel måle støv, både antall partikler og størrelser. Slik blir det mulig å overvåke og utføre renhold før støvet overgår anbefalte standarder. Vårt mattesystem, Renholdssoner, stopper opptil 93% av skitt og smuss før et kommer inn i bygget. Når renholdssonene blir støttet av sensorer, vil renholderen alltid ha kontroll på hvilke soner som ikke er rengjort skikkelig. Sensorene hjelper deg til å hele tiden ligge i forkant, slik at du både sikrer og kan dokumentere at kravene alltid er oppfylt.

 

Dokumentasjon og kommunikasjon til både kvaliteten og utførelsen av renholdet er nøkkelen til å lykkes. Data fra sensorene viser både renholderen hvor det er behov for renhold, og validerer at standarden blir overholdt. Denne tjenesten er nå integrert i det digitale renholdsverktøyet Clean Pilot. Dette sparer renholdsleder og renholderne for unødvendig arbeid, og de vil kunne levere bedre kvalitet fordi de vet hvor det er skittent. Renholderne vil rekke over større områder på kortere tid. I tillegg vil det være mindre behov for hovedrengjøring og vedlikeholdsrenhold.

 

For å få mest mulig ut av INSTA 800 med sensorstøtte, er det viktig med et godt forarbeid for at standarden skal bli tilpasset behov og lokale. Interessert i å finne ut hvordan dette kan gjennomføres i nettopp din barnehage? Ta kontakt for gratis rådgivning og gjennomgang.

 

Book demo

 

 

– Behovsstyrt renhold betyr at vi rengjør der det er behov for renhold. Ikke etter fastsatte frekvenser og dager. Sensorer hjelper oss å styre bemanningen riktig ut ifra bruken av bygget. Dette innebærer at vi får tid til å prioritere andre renholdsoppgaver det er behov for. Behovsstyrt renhold handler ikke bare om å spare ressurser, men hvordan opprettholde god kvalitet samtidig som vi skal bli mer effektive, sier Tone Dalbo Nygaard, rådgiver i Internservice, Kommunalområde Eiendom i Lillestrøm kommune.

 

Lillestrøm kommune har ansvar for renhold i 26 barnehager og 28 skoler, i tillegg til en rekke andre kommunale bygg. Kommunen har lenge dratt nytte av teknologi og nye løsninger, og bruker derfor roboter og sensorstøtte for å kvalitetssikre renholdet.

 

 

 

– Våre renholdere bruker roboter som assistent, og så langt har det fungert veldig bra, bekrefter Vibeke Karlsen, seksjonsleder for en avdeling som har ansvar for renhold i skoler og barnehager i kommunen.

 

Drar nytte av teknologi og forbedrer kvaliteten på renhold

I Lillestrøm kommune har de benyttet seg av teknologi og sensorstøtte i flere år. Med sensorer blant annet i matter, dører og dispensere i noen utvalgte bygg, trenger renholderne kun å fylle på, eller rengjøre når det er behov.

Tradisjonelt renhold er bygget opp på den måten at man skal utføre oppgaver etter en viss frekvens, uavhengig om behovet er der eller ikke. Vi jobber rett og slett smartere, slik at vi kan holde kvaliteten på renholdet etter den standarden som vi skal.

 

Tidligere var det vanlig å gjennomføre rengjøring til faste tidspunkter med faste intervaller. Teknologien har åpnet nye muligheter for behovsstyrt renhold. Fremveksten av sammenkoblede enheter og utstyr som er i stand til å generere data og kommunisere med hverandre over internett («tingenes internett», IoT), gir renholdsmedarbeidere tilgang til helt ny informasjon og innsikt om bruksmønstre, renholdsrutiner og produktforbruk.

Tone Dalbo Nygaard

– Det fine med sensorer er at de gir deg fakta. Det er en ting å tro, men det er en annen ting å vite, og det får du vist med sensorer, sier Dalbo Nygaard.

 

Behovsstyrt renhold med sensorikk og roboter som assistenter

Dalbo Nygaard eksemplifiserer med dørtellerne som blant annet er installert i Rådhuset i Lillestrøm. Ved hjelp av disse er det mulig å se hvor mye en gitt etasje eller rom har vært i bruk, og styre renholdet deretter.

– Et møterom som ikke har vært i bruk en dag, er det ingen vits å rengjøre. Mens de dagene det har vært 200 stykker der, er det kanskje behov for renhold flere ganger. Sensorene gir oss denne innsikten, og det har vi dratt veldig nytte av, sier Nygaard.

 

 

Ved å installere sensorer på toalettene, har rådhuset blant annet spart flerfoldige meter med do- og tørkepapir.

– Året før sensorene ble installert, viser statistikken at det gikk med 500.000 meter dopapir og 220.000 meter tørkepapir. Nå er forbruket halvert. Dette er bra både kostnadsmessig og bærekraftsmessig, opplyser Dalbo Nygaard. Mer om dette kan du lese her.

 

I tillegg til sensorene har Lillestrøm kommune også tatt i bruk roboter i sitt renholdsarbeid. I de store idrettshallene er det for eksempel robotene som vasker gulv, slik at renholderne kan prioritere garderober, dusjer og andre ting som tar lengre tid. På skoler og i barnehager er det robotene som støvsuger.

– Disse robotene ligner på de støvsuger-robotene folk har hjemme hos seg selv. Våre renholdere har en sånn på tralla si, og setter den ned på gulvet der det er behov. De viser seg å være en nyttig og effektiv assistent for våre renholdere, sier Karlsen.

 

Renholdssoner – en del av behovsstyrt renhold

Lillestrøm kommune har benyttet seg av konseptet Renholdssoner i drøye 15 år. Renholdssoner er et mattesystem, utviklet i samarbeid med Norges astma- og allergiforbund, som stopper, begrenser og fjerner smuss og fuktighet. Dette bidrar til renere lokaler og et bedre innemiljø, ved at skitt ikke trekker inn i bygget og danner usunt støv.

Les gjerne mer om digitalisert renhold og støv i denne saken.

 

 

– I Lillestrøm kommune har vi mange skoler og barnehager der unger trekker inn mye skitt og søle. Renholdssoner stopper mye av dette, og tilbakemeldingene vi får fra brukerne av bygget er positive, sier Karlsen.

Nå har kommunen også startet et utprøvingsprosjekt, der de kobler sensorer til mattesystemet. Når systemet styres digitalt, kan det gi det gi informasjon om følgende:

 

 

– Vi har sensorer i alle våre teppebankere. På den måten kan vi se om sonene vi har blir støvsugd nok, slik at systemet fungerer etter intensjonen. Sensorene har hjulpet oss mye sånn sett, mener Karlsen, og legger til at hun er glad for at hun nå kan overvåke kvaliteten på renholdet fra en dataskjerm i motsetning til å dra ut å sjekke fysisk.

Ved å bruke data fra den kontinuerlige loggingen, vil det også være lett å finne avvik og forbedringspotensial for renholdere og ledere. Det gjør det også enklere å flytte ressurser og omprioritere renholdet av lokaler og steder hvis det skulle bli nødvendig.

 

– Sensorene er et godt verktøy for å få mest mulig ut av behovsrettet renhold. Du får tid til å prioritere andre oppgaver som for eksempel ta støv på høye flater, vinduspuss og hovedrenhold, sier Dalbo Nygaard.

Det hjelper også å vite at renholdet oppfyller de standarder som gitt, og på den måten sikrer et bedre inneklima.

– Inneklima handler tross alt helsa til de som er i lokalene, Dalbo Nygaard.

 

 

Interessert i å lære mer? Ta kontakt for gratis rådgivning og gjennomgang

Book demo

Formålet med MHV-forskriften er å sikre at barnas innemiljø i barnehager blir ivaretatt. Men hvor lett er det egentlig for ledere, ansatte, foreldre og tilsynsmyndigheter å se at kravene følges? Ny teknologi har gjort det enklere å synliggjøre og dokumentere inneklima og luftkvalitet i barnehagen.

 

Dette er faktorer som har stor betydning for barns (og ansattes) trivsel og helse. Men la oss likevel begynne med et kjapt, overordnet blikk på hva miljørettet helsevern i barnehager handler om.

MHV-krav og internkontroll i barnehager

Både kommunale og private barnehager må – på lik linje med skoler – følge kravene i Forskrift om miljørettet helsevern. Det er barnehagens eier som skal sørge for å få på plass et internkontrollsystem som sikrer at kravene blir oppfylt. Leder av barnehagen, er ansvarlig for at bestemmelsene i forskriften overholdes.

 

Lover & reguleringer illustrasjon

 

Et internkontrollsystem skal tilpasses barnehagens størrelse, behov, aktivitet og bruk. Det bør inneholde årshjul, skriftlige rutiner, sjekklister, handlingsplaner, rutiner for risikovurdering, dokumentasjon og avviksrutiner. Kort fortalt skal det vise:

 

 

Beskrivelsen over er svært forenklet. Men ofte er forenkling nødvendig for at vi skal etterleve krav i praksis. Det er noe N3 har lagt vekt på når de har utviklet Renholdssoner med digital kontroll. Vi mener at denne teknologien ikke bare har gjort arbeidet enklere, men også mer engasjerende da leder og ansattes bidrag for godt inneklima blir synlig. Ikke minst, utgjør den et stort pluss for miljøet.

«Et unikt mattesystem som N3 i samarbeid med NAAF, har utviklet spesielt for barnehager.»

 

Heldigital kontroll på inneklimaet med smarte Renholdssoner

Renholdssoner er et unikt mattesystem som N3 i samarbeid med NAAF, har utviklet spesielt for barnehager. Systemet stopper, kontrollerer og fjerner smuss og fuktighet i inngangspartier og garderober. Dette kan styres digitalt ved hjelp av IoT-teknologi som sikrer drift og renhold, og gir informasjon om følgende:

 

gutt leker med tog

 

Aktivt arbeid med lover, forskrifter og veiledere

Ved å bruke data fra den kontinuerlige loggingen, vil det være lett å finne avvik og forbedringspotensial. Det gjør det også enklere å flytte ressurser og omprioritere renholdet av lokaler og steder hvis det skulle bli nødvendig.

I tillegg kan loggen benyttes som dokumentasjon for deler av barnehagens systematiske arbeid med internkontrollen og miljørettet helsevern. Systemet er også et utmerket verktøy for å trekke ansatte mer aktivt med i barnehagens arbeid med deler av MHV-forskriftens innhold. Her vil vi samtidig understreke at et samarbeid mellom pedagogisk personale, renholdere, verneombud, driftstekniker, er alfa og omega for å iverksette tiltak og utarbeide gode renholdsplaner.

 

For å synliggjøre krav og øke aktiv deltakelse/medvirkning blant ansatte, kan det være lurt å sette inneklima og HMS på dagsorden på personalmøter med jevne mellomrom, og presentere tiltak og resultater. Del enkel forståelig informasjon som kan bidra til at de ansatte får innblikk i hvordan inneklimaet i de ulike rom og avdelinger er. Slik vil de også få se at det de utfører faktisk «virker» i praksis.

Det samme gjelder for SU- og FAU-møter. Vis foreldre at det jobbes aktivt med miljørettet helsevern, og at forskriften blir tatt på alvor. Da viser dere samtidig at dere tar barna og deres oppvekstmiljø på alvor. Og ikke noe er viktigere enn det, er det vel?

 

 

Book demo

 

Kilder:

Veileder for miljørettet helsevern i barnehager

Miljø og helse i barnehagen

www.naaf.no

Hvis du driver en barnehage i dag er sannsynligheten stor for at driftsbudsjettet ditt er stramt. Du føler det er utfordrende å oppfylle alle myndighetskravene med stadig mindre penger. Videre må du hele tiden takle skruballer som sykefravær og bemanning. I tillegg må du tilrettelegge for barn med astma og allergi, og ta hensyn til foresattes bekymringer og krav til inneklima. Du trekkes hele tiden mellom motstridende interesser, som vanskelig lar seg forene. Regnskapet går rett og slett ikke opp. Kjenner du deg igjen?

Ikke fortvil. Løsningen er her, og den er enklere og mer kostnadseffektiv enn du skulle tro. Det hele koker ned til å dra minst mulig skitt inn, dernest å vite hvor skittet er slik at disse stedene kan rengjøres ved behov. Lettere sagt enn gjort, sier du. Nei, sier vi. Ikke hvis du benytter deg av riktig teknologi.

«25% av barn og ungdom utvikler luftveisplager
i alderen mellom 2 og 18 år.»

Støv påvirker innemiljø i barnehager

Vi vet at folk kan bli syke i dårlige bygg. Ifølge Norges astma og allergiforbund utvikler 25% av barn og ungdom luftveisplager i alderen mellom 2 og 18 år. I tillegg er luftveisplager en av de vanligste helseplagene blant barnehagelærere. Dette har en sammenheng med at vi bor i et kaldt land, og oppholder oss mesteparten av tiden inne. Inne er det mye støv, noe som igjen fører til dårlig inneklima i barnehagen.

Les mer om sammenhengen mellom astma, allergi og renhold i denne saken

Jørgen Sannesmoen er CEO i Datec, en teknologibedrift som er spesialisert på renhold. Datec leverer digitale verktøy til renholdsbransjen og samarbeider med N3 om fremtidens renholdsløsninger. Han mener at digitalisering av renhold vil gi mange fordeler for nettopp barnehager.

– Det stilles økende krav til både kvaliteten og utførelsen av renhold i barnehager, samtidig stilles det krav til at den samme leveransen gjøres mer effektivt av hensyn til kostnader. Dokumentasjon og kommunikasjon til både kvaliteten og utførelsen av renholdet er nøkkelen til å lykkes. Ved å bruke sensorer som samler inn data, vil renholderen som utfører oppgavene på gulvet få faktabasert informasjon om hvor det er behov for rengjøring og hvor det ikke er det, sier han.

«Sensorikk er en viktig støtte for å hjelpe renholderne til å prioritere hvor det skal vaskes»

Barnehage illustrasjon komplett

Behovsrettet renhold gir mindre støv i barnehagen

Behovsrettet renhold innebærer at renholdspersonalet konsentrerer sin innsats om de områdene i barnehagen der renhold behøves. Tradisjonelt har frekvensbasert renhold, som innebærer å rengjøre til faste tider med faste intervaller, vært vanlig. Renholdsoppgavene utføres uavhengig av det faktiske renholdsbehovet, der det er hyppigheten av renholdet som i praksis avgjør kvaliteten. Teknologien åpner muligheter for effektivt behovsstyrt renhold i barnehagen.

– Sensorikk er en viktig støtte for å hjelpe renholderne til å prioritere hvor det skal vaskes. Det er viktig å understreke at disse prioriteringene er faktabasert, de er basert på de dataene sensorene samler inn. Sensorer kan blant annet registrere i hvilken grad et rom har vært i bruk, og sende dataene direkte til renholderens nettbrett, der renholderen enkelt kan få hjelp til å prioritere de rommene etter bruksgrad gjennom fargekoder i renholdsplanen eller varsler om ekstra renhold ved f.eks ekstra høy bruk/besøk i et rom.

NS-INSTA 800 er system som fastsetter og bedømmer kvaliteten på renhold, og systematiserer kravene til behovsstyrt renhold. Helsedirektoratet anbefaler en renholdsprakis som oppfyller INSTA 800-kravene i barnehager.

INSTA 800 sier også noe om forsvarlig forekomst av støv. Sammenhengen mellom støv og helseplager og hos barn med astma og allergi er godt dokumentert. Støv kan sammenlignes med bittesmå glidefly lastet med kjemi. Hvis vi puster inn kjemiske stoffer eller allergener fra støv, kan dette irritere luftveiene. Hensikten med renhold er å redusere forekomsten av støvpartikler, allergener og smittestoffer. Er støvdekket i barnehagen over 3-4 prosent, må renholdet skjerpes

«Fokus på kvalitet fremfor frekvens»

INSTA 800 setter krav til støv i barnehager

En utfordring med støv og renhold, er at støv er usynlig. Med mindre det er så mye støv at det har dannet seg hybelkaniner, svever støvet rundt i luften helt til alle som oppholder seg i barnehagen puster det inn. Ved hjelp av sensorer er det imidlertid mulig å måle støvpartikler i luften, slik at områder i barnehagen med uforsvarlig mye støv prioriteres av renholderne.

– INSTA 800 har et eget målepunkt som går på støvdekkegrad. Systemet N3smart IAQ Støvmåler har en sensor som vil bidra til å støtte denne målingen.

Inneklima er en del av HMS-arbeidet i en barnehage, og for leder kan det være både vanskelig og kostbart og oppfylle kravene til dokumentasjon.

– I dag måles støv vanligvis i forbindelse med kontroll, det vil si det gjøres forholdsvis sjelden og barnehagene skjerper renholdet i forkant. Målingene som gjøres i forbindelse med en slik kontroll en engangsregistrering. Kombinerer du støvsensor med sensorer som viser hvor mange som bruker rommene, vil du få mye bedre både kvantitative og kvalitative data og innsikt, noe som gjør at du løpende og på en tryggere måte kan justere innsatsen riktig for å opprettholde kvalitetskravet til INSTA 800 .

INSTA 800 symbol

INSTA 800 er et system som fokuserer på kvalitet fremfor frekvens. Likevel er mange barnehager engstelige for å stryke ved en eventuell kontroll, og overleverer derfor på renhold. Dette er verken lønnsomt, bærekraftig eller nødvendig.

– Hensikten med INSTA 800 er at renholdere skal yte riktig innsats til riktig tid, ikke for mye og ikke for lite. Med støtte fra sensorikk og digitale renholdere som registrerer det de gjør, får du løpende dokumentasjon på sammenhengen mellom bruk, leveranse og kvalitet. God og faktabasert dokumentasjon skaper både økt trygghet og bedre forståelse i samhandlingen mellom renholdere og brukere av bygget

Ved å digitalisere renholdet får barnehagen altså et presist grunnlag for å disponere ressurser på en god måte. Ledere og renholdere får oppdatert informasjon på hvor det er støv og hvor mye. Målet er så liten innsats som mulig for å holde samme kvalitet, noe som igjen vil bidra til å redusere kostnader forbundet med renhold.

Les også: Hvordan spare penger på renhold i barnehager

Mindre støv hvis skittet ikke trekkes inn i barnehagen

Et viktig prinsipp med renhold er at det skittet du ikke drar inn, slipper du å ta ut igjen. Det er derfor en stor fordel å stoppe mest mulig skitt ved inngangspartiet, før det når oppholdsrom i barnehagen.

Selv om sand på gulvet er for tungt til å sveve, kan det virke som slipemiddel når du går over gulvet slik at overflatebelegget slipes ned og blir til svevestøv. Sand og skitt i garderober og inngangspartier kan derfor føre til at mer støv transporteres innover i lokalet.

Konseptet Renholdssoner, et mattesystem som spesialtilpasses byggets areal og utforming, løser dette problemet. Med et slikt system kan du overvåke renhold og luftkvalitet gjennom sensorteknologi.

Du kan også optimalisere renholdet i gang og grovgarderobe i forhold til årstider. Om våren tråkkes det for eksempel masse sand inn etter strøing, og om høsten er det løv, greiner og søle som trampes inn av mange små barneføtter.

«Vi kan integrere mange forskjellige sensorer som måler, støv, opphold i rom og til og med værdata i samme løsning»

– Det kan være en utfordring for renholderne og dimensjonere leveransen sin godt når mengden skitt og renholdsbehov varierer i løpet av året. Med sensordata får du faktabasert informasjon som gir oss et bedre datagrunnlag til å lage bedre løsninger og dimensjonere riktig.

Digitaliserer du renholdet er det er mulig å kombinere forskjellige sensorer i en løsning, slik at de samlede dataene gir et bedre helhetsbilde. Sensordata fra matter i inngangspartiet, støvmåler og bruksfrekvens i rom, vil for eksempel gi meget god innsikt i hvor du bør prioritere renholdet for å unngå helseskadelig støv.

– Flere datakilder gir et mer sammensatt bilde. Vi kan integrere mange forskjellige sensorer som måler, støv, opphold i rom og til og med værdata i samme løsning.

Insta 800 setter standarden for hva som er riktig kvalitet på renholdet i barnehagen. Sensorer hjelper deg til å oppfylle disse kravene uten å bruke mer ressurser på renhold enn nødvendig. Med en ren og støvfri barnehage oppnår du også et bedre inneklima, som igjen bidrar til færre helseplager hos barn og ansatte.

Hvis du er interessert i å utforske fordelene med et digitalisert renhold i din barnehage, kontakt oss gjerne for en demonstrasjon!

Book demo

Astma og allergi er en hyppig årsak til plager hos barn og unge. Dårlig inneklima kan utløse eller forverre disse plagene. I barnehagen, der barna oppholder seg innendørs i mange timer hver dag, er det ekstra viktig at inneklimaet holder mål. Riktig renhold kan være et enkelt tiltak som gir stor effekt.

Dette er fordi effektivt renhold der også høyereliggende flater tas med reduserer mengden støvpartikler i luften. Barn er en særlig utsatt gruppe når det gjelder dårlig inneklima og høy støveksponering. De er aktive og leker nær gulvet slik at støv og partikler virvles opp. Estimater fra amerikanske miljøvernmyndigheter viser for eksempel at spedbarn får i seg dobbelt så mye støv og er mer enn ti ganger så følsomme for skadelige effekter av støveksponering sammenliknet med voksne.

 

Årsaker til dårlig inneklima i barnehagen

Det er godt dokumentert at dårlig inneklima kan forverre plagene hos personer med astma, allergi eller annen overfølsomhet. Ifølge Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) øker forekomsten av disse sykdommene, og forskning viser at årsakene til økningen i stadig sterkere grad kan knyttes til miljøfaktorer utendørs og innendørs.

– Tilfredsstillende inneklima i barnehagen for barn og ansatte er avhengig av at voksenpersoner observerer områder og aktiviteter som kan føre til et dårlig inneklima, sier Kai Gustavsen, fagsjef på inneklima i NAAF.

 

Hybelkanin

Slike tegn kan typisk være hybelkaniner under sofa og reol, støv på høyereliggende flater, sand og bøss på gulvet, gulvet må bones ofte eller møkkete inngangspartier.

Han trekker frem at uønsket mye svevestøv i oppholdsmiljøet til barn og ansatte kan være en risiko. Ifølge Folkehelseinstituttet er kunnskapen om helseeffekter av svevestøv i inneluft er svært begrenset, men de få studiene som foreligger synes å indikere en mulig sammenheng med utvikling/forverring av ulike luftveissympto­mer hos barn og voksne som oppholder seg i barnehagen.

 

– Selv om sand på gulvet er for tungt til å sveve, kan det virke som slipemiddel når du går over gulvet slik at overflatebelegget, typisk bonvoks som inneholder kjemikalier, slipes ned og blir til svevestøv. Sand og skitt i garderober og inngangspartier kan derfor føre til at mer støv transporteres med sokker og innesko innover i lokalet.

Utover synlig støv og skitt kan derfor følelsen av tung luft (for varmt), kondens på vinduer også være et symptom på dårlig inneklima i barnehagen.

 

«Støv må fjernes regelmessig, ikke bare på gulv, men også på høyereliggende flater.»

 

Sammenhengen mellom støv og astma og allergi i barnehagen

Dårlig eller mangelfullt renhold fører til at det hoper seg opp støv, særlig på alle vannrette flater. Ifølge Naaf vil mye av det skadelige støvet samle seg opp høyt oppe, i reoler og hyller som ikke rengjøres så ofte. Hver gang noen åpner og lukker en dør eller lufter via et vindu, vil noe av dette støvet virvles ut som svevestøv og være i luften helt til det blir pustet inn, treffer øyner eller lander på en ny flate. Svevestøv inne oppleves ofte som «tørr luft».

 

 

– Støv må fjernes regelmessig, ikke bare på gulv, men også på høyereliggende flater. Dette krever at barnehagen har en renholdsplan som ikke vektlegger bare renhold av gulvet med også alle horisontale flater fra gulv til tak. Renholdsplanen skal brukes, og innarbeides i barnehagens internkontroll.

 

Et godt renhold som vektlegger inneklima, HMS (helse, miljø og sikkerhet) og MHV (miljørettet helsevern) er viktig for helsen til alle som oppholder seg i barnehagen. Dersom sykefraværet hos ansatte og barn er unormalt høyt bør det sjekkes om renholdsplanen er utformet slik at det daglige renholdet vektlegger inneklima. Barn er en følsom gruppe og de leker mye på gulvet. Derfor er det viktig at de leker på flater som ikke virvler opp støv.

 

– Bygger de for eksempel tårn, blir det problemer når tårnet raser sammen og det bør derfor være et leketepper under. Tepper i seg selv er støvmagneter, så det er viktig at banking og lufting av disse teppene må inn i renholdsplanen.

Et godt renhold medfører mer enn daglig rengjøring. Det innebærer også at det gjennomføres skikkelig rengjøring av reoler, hyller, høye vannrette flater, oppsiden av hengende lyskilder og så videre. Det må gjøres flere ganger i året, i tillegg til hovedrengjøring. Et tips kan være å innføre miljødager slik at rydding og renholdsaktiviteter kan utføres regelmessig.

 

– Behov og rutiner for denne rengjøringen må tilpasses hver barnehage. Mye støv i rommet signaliserer at renhold ikke er prioritert. Leder bør invitere ansatte til idédugnad med fokus på inneklima, HMS og støvreduserende tiltak. Ansatte som trekkes aktivt med i dette arbeidet har ofte gode løsninger for hvordan inneklima og luftkvaliteten i barnehagen kan bli bedre.

 

Vet du hvilke krav som stilles til inneklima i barnehager? Her kan du lese mer om forskrift for miljørettet helsevern, og hvordan du kan synliggjøre dette arbeidet i din barnehage

 

«Når gjørme og søle på klær og sko tørker, faller det til gulvet og blir til slutt til støv»

 

Tiltak som redusere støv og bedrer inneklimaet i barnehagen

Et viktig tiltak for å forbedre inneklimaet i barnehagen er å sørge for at minst mulig skitt, sand og smuss kommer inn i lokalene i det hele tatt. Derfor må barnehagen være tilrettelagt for renhold ute.

– Dette kan for eksempel innebære muligheter for å børste og spyle sølete gummibukser ute, eller det å ha eget toalett på uteområdet slik at barn og voksne slipper å gå ut og inn med møkkete sko og avskrapningsrister foran ytterdøren, sier Gustavsen

I tillegg er det viktig med godt renhold i garderoben. Ofte oppstår de største utfordringene med støv og dårlig inneklima i grovgarderoben. Det er her skitt og sand fra sko og klær ender. Når gjørme og søle på klær og sko tørker, faller det til gulvet og blir til slutt til støv dersom det ikke blir håndtert på en god måte.

 

Barn med støvler i sølepytt

 

Hvis du klarer å fjerne skitt, smuss og fuktighet i grovgarderoben, er du langt på vei til et sunnere inneklima i hele barnehagen. Et smart mattesystem, med sensorer, gir deg melding/signal at de tiltakene dere utfører virker. Når får ledere, ansatte og FAU/SU oversikt over områder som er tilfredsstillende rene og områder som er skitne og har behov for tiltak.

 

–  Støv er en utfordrende ting å jobbe med, fordi det ofte er usynlig før det oppstår støvdepoter. Med sensorikk får du en måte å navigere på, ved at det at svevestøvet blir synliggjort, sier Gustavsen i NAAF.

 

«Svevestøv er ofte usynlige før det samler seg i støvdotter rundt i bygningen»

 

Smarte matter er en investering i barnehagens inneklima

Renholdssoner er et mattesystem spesielt utviklet for barnehager. Systemet stopper, kontrollerer og fjerner smuss og fuktighet i inngangspartier og garderober. Dette gjør inneklimaet trygt og tørt for alle barn og ansatte som oppholder seg i barnehagen.

Ved hjelp av IoT-sensorer vil du alltid vite hvor det har samlet seg skitt som overstiger en forsvarlig verdi. Du kan med andre ord ta kontroll over renholdet, før støvet ødelegger eller forringer inneklima. Sensorene bør også bidra til at barnehagens ressurser kan målrettes mot de områder der det er behov for høynet renhold.

 

I tillegg har vi utviklet en egen støvsensor. Svevestøv er ofte usynlige før det samler seg i støvdotter rundt i bygningen.  Dette systemet vil varsle dersom det er unormale støv-verdier rundt om i bygningen. Disse sensorene vil bidra til at renholdstjenesten alltid vil vite hvor de trenger å vaske, i tillegg til at de kan dokumentere effekten av hva de gjør. Dette er et langt mer effektiv renhold,  som igjen betyr en renere barnehage til lavere kostnad.

 

Synes du dette virket interessant? Vi kan vise deg hvordan dette kan forbedre inneklimaet i akkurat din barnehage.

 

Book demo

 

 

Renhold står for en av de største driftskostnadene i en barnehage, en kostnad som ikke har blitt mindre under pandemien. Klarer du å spare penger her uten at det går på bekostning av smittevern, krav og kvalitet, vil det derfor være mye å hente.

I denne artikkelen har vi tatt for oss viktige faktorer som har stor betydning for renholdskostnadene i barnehager. I forbindelse med det har vi pratet med to erfarne bransjefolk, Per Arne Løvstad hos Ren-Consult AS og  Steinar K Nilsen fra Sintef. La oss begynne med starten, som er ute.

«Det smusset du ikke drar inn, slipper du å ta ut igjen»

Hold søle og sand ute

Mange barnehager er flinke til å skille mellom rene og skitne soner, og har en rekke tiltak og innretninger som skal hindre at søle, sand og lignende blir dratt med inn og spredd i forskjellige rom. Likevel mener vi i N3 at det fortsatt finnes flere barnehager som har mer å hente på dette området.

-Det smusset du ikke drar inn, slipper du å ta ut igjen. Løvstad har jobbet med rådgivning innen renholdsbransjen i mer enn 30 år, og kommer stadig tilbake til dette mantraet som kanskje er hans aller viktigste når det gjelder renhold i barnehager.

Nilsen trekker fram noe av dem samme når han gir råd: -Hvis du ikke sørger for at smusset blir stoppet før det kommer inn i hovedområdet i bygget, kan kostnadene knyttet til renhold og vedlikehold raskt fyke i været. I likhet med Løvstad vet han hva han snakker om, etter mange års erfaring på området, og som bidragsyter blant annet til standarden INSTA 800 og forfatter av boken Alt om renhold.

Til tross for inngangspartier med avskrapning og vindfang med grovere type matte eller rist, kommer mye smuss og skitt inn. Derfor trengs det matter på innsiden også.

barn skole matte

Er dagens matter effektive nok?

Visste du at vi må gå minst tre skritt på en matte før vi får bort mesteparten av det vi drar med oss? Det er, ifølge Nilsen, en viktig grunn til at matter skal dekke et areal på minst to meter der en går.

Enkle matter som byttes med jevne mellomrom, har lenge vært benyttet som et godt tiltak for å hindre videre spredning av smuss. Men sjansen er stor for at mattene din barnehage har i dag, kan erstattes med et bedre alternativ som kan stoppe en høyere andel av smusset som dras inn, samtidig som de kan bidra til et enklere og rimeligere renhold. Og da kommer vi inn på det vi brenner for, og som vi mener kan være til stor hjelp i alle barnehager:

Rimeligere renhold med Renholdssoner

Konseptet Renholdssoner er et mattesystem som spesialtilpasses byggets areal og utforming, og som  overvåker renhold og luftkvalitet gjennom sensorteknologi. Det er utarbeidet i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund og byr på klare forbedringer gjennom å

Lavere vedlikeholdskostnader og bedre inneklima

Et viktig poeng som både Løvstad og Nilsen trekker fram, er at reduserte mengder sand og grus kombinert med godt renhold, fører til mindre slitasje og vedlikehold av gulv. Altså lavere vedlikeholdskostnader.

-Vi ser at det å øke arealet på smussforebyggende tiltak innenfor inngangspartiet har en gunstig effekt på dette, sier Løvstad.

Tall fra Sintef viser at så mye som 40-60 prosent av renholdskostnader i et bygg er knyttet til gulv, og tallet er trolig høyere i barnehager hvor det tråkkes ut og inn store deler av dagen.

Med Renholdssoner blir innemiljø og luftkvalitet også klart forbedret. Renholderne får en enklere jobb, noe som igjen kan påvirke sykefraværet positivt. Kort oppsummert innebærer det bedre renhold, bedre helse, økt trivsel – og reduserte kostnader.

Sensorteknologien gjør at renholdere hele tiden har oversikt over hvilke rom som er rene, og hvilke som trenger ekstra rengjøring. Slik kan de bedre utnytte arbeidstiden sin og sette inn ressurser der det trengs.

Vil du vite mer om løsningen? Sjekk ut n3.no eller book en uforpliktende demo med en av våre konsulenter

Book demo

INSTA 800 + rimeligere renhold = sant?

Mens Renholdssoner er en praktisk løsning som i tillegg til å redusere støv og smuss effektivt, faktisk måler verdier, og gjør det mulig å planlegge og utførte effektivt renhold basert på gitte resultat, er INSTA 800, et helt annet verktøy.

Standarden som fastsetter og bedømmer kvaliteten på renholdet, tar for seg et komplett renhold og stiller kvalitet til alt som er i rommet, uavhengig av rengjøringsmetode, type utstyr og hyppighet på renholdet. Ifølge Helsedirektoratets veileder kan kvalitetsstyrt renhold etter Insta 800, gjøre hovedrengjøring i barnehagen overflødig. Standarden kan derfor være god praksis å følge.

Selv om intensjonen med standarden trolig ikke var rimeligere renhold, vil reduserte kostnader i mange tilfeller være en uventet, positiv effekt:

INSTA 800 er tydelig på hvilken kvalitet som er avtalt og ut fra det kan renholderne gjøre det som kreves opp mot bestillingen og ikke bruke tid på andre ting, understreker Løvstad. -Da unngår du eksempelvis unødig vask av et gulv, som kanskje bare blir gjort fordi renholderne føler at det må til for at de skal ha utført jobben sin.

Han påpeker dessuten at INSTA 800 gjør det enklere å lage en renholdsplan da avtalt kvalitet er definert ut fra en standard. Det er avgjørende å ha på plass en god renholdsplan som ved siden av å være et viktig arbeidsverktøy for renholderne, også synliggjør kostnadsbilde for funksjonen. I fremtidens renholdsplaner vil vi også knytte sensorteknologi tettere opp mot renholdsbehovet og her ligger et potensial for enda mer effektivt renhold.

«få god kontroll på kvalitet og utførelse»

Renholdssoner gjør det enklere å innfri kravene i INSTA 800

Renholdssoner og INSTA 800 er begge nyttige verktøy for den som ønsker å redusere renholdskostnader og ha god kontroll på kvalitet og utførelse. Førstnevnte er et viktig bidrag for å oppfylle kravene i standarden.

Uavhengig av matteløsning, og om din barnehage følger INSTA 800 eller ikke, er det aller viktigste tiltaket for reduserte renholdskostnader, å hindre mest mulig sand og søl fra å komme inn. Dernest å ha effektive matter på innsiden. I tillegg må du legge opp til et renhold som oppfyller kravene i den nevnte standarden mest mulig. Da kommer du heller ikke utenom en god renholdsplan som både renholdere og øvrige ansatte forstår og følger.

Kontakt oss gjerne hvis du vil vite mer om hvordan N3 og Renholdssoner kan bidra til å redusere kostnader i akkurat din barnehage.

Book demo

N3 har utviklet og eier varemerkene Renholdssoner, N3zones og N3smart. Som markedsleder med over 25 års erfaring gjør vi det vi kan best; Å stoppe mest mulig smuss og fuktighet.

Personvernerklæring

Policy for bærekraftig forretningspraksis

Retningslinjer for leverandører

Telefon: 02131 kundeservice@n3.no